วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายเลียบคลองจาน หลังฉางพริกบ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการคนสวน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฎิบัติงานองค์ากรบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (COVID 19) ระลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายนานายลอง - สามเเยกเต็งเตี้ย (ช่วงที่ 2) บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ 2716 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข 2073 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างฝังกลบบ่อขยะ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตามโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง