วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงสถานที่สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริาหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยทำการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายตามโครงการส่งเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยเเพร่ เพื่อพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนไร้สาย แบบหนีบ) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อเมล็ดพันธ์ุผักและดินเพาะปลูกสำหรับใช้ โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง