วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อพานพุ่ม เพื่อใช้ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อดินถแและลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ตามโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านจากอุทกภัย บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ตามโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านจากอุทกภัย บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 9,บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ทำกระทงอย่างไทย ด้วยใบตองและวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ทำกระทงอย่างไทยด้วยใบตองและวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุธรรมชาติ สำหรับใช้ทำกระทง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ทำกระทงอย่างไทย ด้วยใบตองและวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ทำกระทงอย่างไทยด้วยใบตองและวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง