วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ปิดภาคเรียน) (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) (๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) (๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์และล้างทำความสะอาด (เครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลข 420-59-0017) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายนคร งามสง่า - ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายทางคุ้มบาลาน - ป่าช้าสระสี่เหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.79-042 บ้านหลุบงิ้ว หมู่ที่ 5 ตำลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิคสำหรับใช้ในรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง