วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี/กล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขทะเบียน 420-44-0001,420-60-0021,420-60-0024 และห้องสำนักปลัด หมายเลขทะเบียน 420-59-0019,420-44-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้ากอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง