วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
ซื้อพันธุ์ปลา ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้านประมงในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
เหมาซ่อมแซมเปลี่ยนประตู หน้าต่าง บานกระจก ของห้องปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
5  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร (โดยดำเนินการเสริมดินคันทาง) สายไร่นางมา แดงวิขัย-ไร่นางสุน มาภักดี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างโครงการขุดลอกห้วยสำโรง พร้อมปรับแต่งคันดิน ช่วงบ้านนายอ๊อด - นานางมาลัย ชาลีวรรณ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมาปรับแต่งคันดินลำคันฉู (ช่วงนานายเส็ง สิงห์ลา) บ้านโนนทอง หมู่ที่11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งหลังคา(กันสาด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ช่วงหมู่ที่ 12- สำนักงาน อบต.บ้านกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในตำบลบ้านกอก (ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง) ถนนเพื่อการเกษตร - ถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง