องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. ปี 2566


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ทักษะในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-04
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-15