องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 216 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.79-021 สายทางถนนสายโนนสะอาด -ตำบลหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด [ 8 พ.ค. 2567 ]2
2 รายงานโครงการอบรมยาเสพติด67 [ 23 เม.ย. 2567 ]6
3 ประกาศรายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]12
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม เรื่องการประชาคมระดับตำบลบ้านกอก ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง [ 20 มี.ค. 2567 ]15
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม เรื่อง โครงการส่งเสริมลอยกระทง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]12
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม เรื่อง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ วันที่ 14 มกราคม 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]12
7 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก [ 20 มี.ค. 2567 ]12
8 โรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้อย่างไร และมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง? [ 18 มี.ค. 2567 ]10
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็นในราชการ [ 7 มี.ค. 2567 ]30
10 รายงานผลสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565-กันยายน 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]15
11 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน อบต.บ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]20
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]17
13 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]18
14 กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควยคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 9 ก.พ. 2567 ]53
15 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 8 ก.พ. 2567 ]20
16 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]26
17 อบรมสภา 67 [ 26 ม.ค. 2567 ]15
18 อบรมบริหาร 67 [ 26 ม.ค. 2567 ]15
19 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 15 ม.ค. 2567 ]12
20 เวทีประชาคมให้บุคคลภายในมีส่วนร่วม 2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]11
21 ประชาสัมพันธ์ระเบียบปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุม เคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ [ 6 ธ.ค. 2566 ]26
22 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 6 ธ.ค. 2566 ]28
23 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]39
24 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 2 พ.ย. 2566 ]49
25 ประชาสัมพันธ์โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน [ 27 ต.ค. 2566 ]57
26 แจ้งปรับปรุงข้อมูล ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]88
27 เตือนการระบาดศัตรูพืช โรคราน้ำค้างในข้าวโพด (Downy mildew) [ 10 ต.ค. 2566 ]45
28 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]9
29 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]55
30 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]61
31 ฝึกอบรมสภา ก.ย.66 [ 4 ต.ค. 2566 ]10
32 อบรมบริหาร ก.ย.66 [ 4 ต.ค. 2566 ]18
33 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) [ 1 ต.ค. 2566 ]8
34 ประเมินความพึงพอใจ [ 20 ก.ย. 2566 ]9
35 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการร่วมกับโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 31 ส.ค. 2566 ]10
36 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน [ 16 ส.ค. 2566 ]57
37 ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล [ 3 ก.ค. 2566 ]91
38 บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]8
39 ประชาสัมพันธ์ วันสุดท้ายของการชำระภาษี 30 มิถุนายน 2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]58
40 6 อาการเตือน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 23 มิ.ย. 2566 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6