องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานโครงการอบรมยาเสพติด67 [ 23 เม.ย. 2567 ]3
2 ประกาศรายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]7
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม เรื่องการประชาคมระดับตำบลบ้านกอก ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง [ 20 มี.ค. 2567 ]13
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม เรื่อง โครงการส่งเสริมลอยกระทง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]10
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม เรื่อง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ วันที่ 14 มกราคม 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]10
6 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก [ 20 มี.ค. 2567 ]10
7 โรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้อย่างไร และมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง? [ 18 มี.ค. 2567 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็นในราชการ [ 7 มี.ค. 2567 ]27
9 รายงานผลสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565-กันยายน 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]13
10 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน อบต.บ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]14
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]13
12 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]14
13 กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควยคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 9 ก.พ. 2567 ]34
14 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 8 ก.พ. 2567 ]11
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]22
16 อบรมสภา 67 [ 26 ม.ค. 2567 ]11
17 อบรมบริหาร 67 [ 26 ม.ค. 2567 ]11
18 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 15 ม.ค. 2567 ]9
19 เวทีประชาคมให้บุคคลภายในมีส่วนร่วม 2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
20 ประชาสัมพันธ์ระเบียบปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุม เคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ [ 6 ธ.ค. 2566 ]21
21 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 6 ธ.ค. 2566 ]24
22 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]33
23 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 2 พ.ย. 2566 ]45
24 ประชาสัมพันธ์โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน [ 27 ต.ค. 2566 ]45
25 แจ้งปรับปรุงข้อมูล ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]80
26 เตือนการระบาดศัตรูพืช โรคราน้ำค้างในข้าวโพด (Downy mildew) [ 10 ต.ค. 2566 ]42
27 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]6
28 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]48
29 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]56
30 ฝึกอบรมสภา ก.ย.66 [ 4 ต.ค. 2566 ]8
31 อบรมบริหาร ก.ย.66 [ 4 ต.ค. 2566 ]15
32 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) [ 1 ต.ค. 2566 ]5
33 ประเมินความพึงพอใจ [ 20 ก.ย. 2566 ]7
34 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการร่วมกับโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 31 ส.ค. 2566 ]8
35 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน [ 16 ส.ค. 2566 ]53
36 ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล [ 3 ก.ค. 2566 ]88
37 บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]5
38 ประชาสัมพันธ์ วันสุดท้ายของการชำระภาษี 30 มิถุนายน 2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]52
39 6 อาการเตือน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 23 มิ.ย. 2566 ]49
40 รายงานการฝึกอบรมฝ่ายบริหาร2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6