องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้จัด “โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านกอก” ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกอก และพนักงานส่วนตำบลบ้านกอก ได้ทำกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกันในวันลอยกระทง เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบ้านกอก

-เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

-เพื่อปลูกฝังความเสียสละ ความสามัคคีในหมู่คณะ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้เรียนรู้และถือปฏิบัติต่อไป

-เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานส่วนตำบลได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน และหน่วยงานอื่น

-เพื่อเป็นการขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ

2024-02-07
2024-01-13
2023-11-27
2023-11-03
2023-10-31
2023-09-14
2023-08-31
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-04