องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกต้องพร้อมทั้งชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการลงพื้นที่ทวนสอบซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้นำหลัก ๓R (Reduce Reuse และ Recycle) มาใช้ในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะต้นทาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ระดับท้องถิ่น

2024-06-24
2024-06-18
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-04
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-20