องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลบ้านกอก ประจำปี 2567


  วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้าน เพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างรายได้ จากการจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และสินค้าท้องถิ่น จากประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับอำเภอ
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างพื้นที่การแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น

5. เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างรายได้ของประชาชน ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เป้าหมายโครงการ

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1,000 คน/ปี

2. ประชาชนในพื้นที่/กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พืชผลทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ

3. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง (บึงละหาน) ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

สถานที่จัดทำโครงการ บริเวณทุ่งบัวแดง บึงละหาน บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 26 -30 มีนาคม 2567 

2024-06-24
2024-06-18
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-04
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-20