องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 12 - 13 เมษายน 2567 ณ วัดมะเกลือ หมู่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล รวมถึงพ่อค้าประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ถือว่าเป็นประเพณีที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่น ให้ ได้มีความสนุกสนาน รื่นเริง

2024-06-24
2024-06-18
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-04
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-20