องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขต อบต.บ้านกอก ปี 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขต อบต.บ้านกอก ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เห็นคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุสร้างความรักความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุ

2024-06-24
2024-06-18
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-04
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-20