องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567


         กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2567 ณ วัดเจริญศรีสุข บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง สร้างความสามัคคีความร่วมมือ ร่วมใจของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตะหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีบุญบั้งไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชนในตำบลบ้านกอกและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรของท้องถิ่น

2024-06-24
2024-06-18
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-04
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-20