องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
 นางนิศากร   แนวประเสริฐ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวปทิตตา ภิรมย์ไทย
นางสาวแสงดาว  ประสพหมู่
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
   
 นางสาวณิชกมล ลานทรายทอง
-ว่าง-
นางสาวผกาวรรณ เหลือผล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
   
นางสาวนงนุช   จันณรงณ์
นางสาววีณา   ยะประพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้