องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539  มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่  13 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่พื้นที่ของอำเภอจัตุรัสโดยพื้นที่ของตำบลบ้านกอกบางส่วนเป็นพื้นที่ดำเนินการของเทศบาลตำบลจัตุรัส และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากศาลากลางจังหวัด  38  กิโลเมตร    ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  เป็นพื้นที่สูงโดยทางด้านทิศเหนือสูงกว่าระดับน้ำทะเล  230  เมตร  ด้านทิศใต้สูงกว่าระดับน้ำทะเล  260 เมตร พื้นที่ทั้งสองด้านมีลักษณะ     ลาดเอียงลงมาตอนกลางของตำบล สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทรายและมีพื้นที่เป็นดินเค็มบางส่วนโดยหน้าดินถูกชะล้าง  ทำการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควรและในพื้นที่องค์การบริหาร                        ส่วนตำบลบ้านกอก  มีสภาพภูมิอากาศ  ที่แห้งแล้ง  มีปริมาณน้ำฝนน้อยในแต่ละปี

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  มีเนื้อที่ในเขตตำบลบ้านกอกประมาณ 58,810 ไร่ หรือ  94  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดกับ   ตำบลหนองบัวบาน  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศใต้             ติดกับ   ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศตะวันออก     ติดกับ   ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิและ

                                       ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศตะวันตก      ติดกับ    ตำบลหนองบัวโคก ตำบลกุดน้ำใส และตำบลหนองบัวบาน

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ