องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสุทธิศักดิ์   สังข์ทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081-8792075
E-mail : suttisak249610@gmail.com
Line ID : 0818792075
 
นางสาวณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 099-1894137
E-mail : pukkipuk7@gmail.com
Line ID : pukkipuk
 
 
 
นางสาวชวนพิศ  เลิศประเสริฐ 
นางนิศากร  แนวประเสริฐ นายนาราวุธ  แขตสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 091-8285122 
เบอร์โทร 083-3831088 
เบอร์โทร 091-0175437 
E-mail : Add_2510@hotmail.com E-mail : nisakorkk1970@gmail.com E-mail : narawut.k2019@gmail.com
Line ID : Add_8782 Line ID : Nisagorn2513 Line ID : 0910175437

 
 
นางสาวดอกจันทร์  เอื้อศรี
นายยุทธนา  พิพิธกุล
นางสาวณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาการ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 086-2504841 
เบอร์โทร 083-3659479 
เบอร์โทร 099-1894137 
E-mail : flowermoon54@hotmail.com E-mail : ppk1974@hotmail.com E-mail : pukkipuk7@gmail.com
Line ID : dk251449 Line ID : tingtong1974 Line ID : pukkipuk
     
  นายสุทธิศักดิ์   สังข์ทอง  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 

เบอร์โทร 081-8792075 


E-mail : suttisak249610@gmail.com

Line ID : 0818792075