องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสาวณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาการ
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
 
นางสาวอินทุอร   อินพัน

 
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
     
  นางพัชรี  ชัยพงษ์
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ