องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม

 
นายยุทธนา  พิพิธกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
  - ว่าง -
 
  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  
 
 
 
นายนุกูล  มณีรุ่ง
  นายณรงค์  บรรเทากุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ