องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 4 ม.ค. 2567 ]14
2 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านกอก [ 4 ม.ค. 2567 ]6
3 คู่มือการปฏฺิบัติงาน - งานแผนและงบประมาณ สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 19 ม.ค. 2566 ]156
4 คู่มือการให้บริการประชาชน - งานแผนและงบประมาณ สำหรับประชาชน [ 19 ม.ค. 2566 ]163
5 คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ [ 23 พ.ย. 2565 ]174
6 มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา [ 30 ก.ย. 2565 ]157
7 โครงการคุณธรรม และจริยธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 26 ก.ย. 2565 ]152
8 สถิติการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา [ 18 มี.ค. 2565 ]157
9 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ้น อบต.บ้านกอก [ 17 ส.ค. 2564 ]159
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของ อบต.บ้านกอก พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 6 พ.ค. 2564 ]184
11 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 มี.ค. 2564 ]133
12 การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 27 ม.ค. 2564 ]169
13 วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 27 ม.ค. 2564 ]120
14 เอกสารให้ความรู้วันดินโลก [ 27 ม.ค. 2564 ]193
15 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับผู้รับบริการ [ 14 ม.ค. 2564 ]128
16 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านกอก [ 6 ม.ค. 2564 ]132
17 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]131
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]126
19 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด ปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]128
20 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2563 ]122
21 โรคมือ เท้า ปาก [ 1 มิ.ย. 2563 ]170
22 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 14 ม.ค. 2563 ]180
23 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]35
24 การร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ม.ค. 2562 ]190
25 ข้อมูลหมู่บ้าน และศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ของตำบลบ้านกอก [ 9 ต.ค. 2561 ]189
26 ขั้นตอนการติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 2 ต.ค. 2561 ]127
27 เอกสารเผยแพร่ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร [ 8 พ.ค. 2561 ]224