องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอขออาสาสมัครญี่ปุ่น


 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นขององค์การความร่วมมือระหว่าางประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้าปฎิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารนี้

แนวทางความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น และแบบขอรับอาสามัคร 

https://drive.google.com/file/d/1txle_mk1y3k1lCU3BkaXed4YrO8TDYYe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zshCpElUadJaHoXJ8mZlwWBe3IKU9P1v/view?usp=sharing

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06