องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. ปี 2566


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ทักษะในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566

2023-11-27
2023-10-31
2023-09-14
2023-08-31
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-04
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-21