องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้จัดทำโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหาร สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และรักษาสมดุลระบบนิเวศน์แหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

2023-11-27
2023-10-31
2023-09-14
2023-08-31
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-04
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-21