องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่)


อบต.บ้านกอก จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ ตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) เมื่อวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2020-08-25
2020-08-07
2020-08-03
2020-08-03
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-29
2020-06-25
2020-06-25
2020-06-15