องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางอบต.บ้านกอก


อบต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมลกลาง อบต.บ้านกอกใช้ติดต่อหน่วยงานราชการ เอกชน หรือหน่วยงานที่มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้อบต.บ้านกอก ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตาม E-mail ที่แจ้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักปลัด งานธุรการ
2021-10-04
2021-10-04
2021-09-30
2021-09-19
2021-09-08
2021-08-27
2021-08-17
2021-08-13
2021-08-03
2021-07-08