องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางอบต.บ้านกอก


อบต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมลกลาง อบต.บ้านกอกใช้ติดต่อหน่วยงานราชการ เอกชน หรือหน่วยงานที่มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้อบต.บ้านกอก ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตาม E-mail ที่แจ้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักปลัด งานธุรการ
2022-01-13
2022-01-13
2022-01-12
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-28
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-22
2021-11-12