องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลบ้านกอก
                        แต่เดิมเมืองสี่มุมก่อนที่จะมาตั้งอยู่ที่อำเภอจัตุรัสปัจจุบันนี้มีการย้ายเมืองหลายครั้ง แต่ถึงจะย้ายไปอยู่ที่ใดก็ยังใช้ชื่อเมืองสี่มุมเหมือนเดิม มีการย้าย ดังนี้ ครั้งที่ 1 ในสมัยพระยานรินทร์สงคราม(บุญเฮ้า) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองสี่มุม ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมบ้านสี่มุม(บ้านสระสี่เหลี่ยม) มาตั้งบริเวณที่เป็นบ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส ในปัจจุบันนี้ ครั้งที่ 2 ในสมัยพระยานรินทร์สงคราม(บุญเฮ้า) ย้ายจากเมืองสี่มุม (บ้านหนองบัวใหญ่) เนื่องจากบ้านหนองบัวใหญ่ มีพื้นที่เป็น ที่ลุ่มเกินไปฤดูฝนทำให้น้ำท่วมการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ย้ายเมืองสี่มุม มาตั้งที่บ้านกอก(ตำบลบ้านกอก) พื้นที่บ้านกอกเป็นที่ราบสูง และ ย้ายมาอยู่ที่บ้านภรรยาที่บ้านกอก มีบุตร ๒ คน คนโตชื่อ ทองดี คนเล็กได้เป็นหลวงยกกราบัตร เมื่อพระนรินทร์สงครามถึงแก่กรรมลูกชายคนโต ได้เป็นเจ้าเมืองแทนบิดา ชื่อพระนรินทร์สงคราม(ทองดี)ใน พ.ศ.๒๔๓๖ รัชกาลที่ ๕ ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทำให้เมืองสี่มุมได้รับการแต่งตั้งเป็นอำเภอจัตุรัส จนถึงปัจจุบันโดยมีพระนรินทร์สงคราม(ทองดี) เป็นนายอำเภอจัตุรัสคนแรก อำเภอจัตุรัส ตั้งอยู่ในเขตบ้านกอกจนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งเมืองอยู่ที่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2536 ถึงปี 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกจากเทศบาลตำบลจัตุรัส ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2539 เป็นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก (นอกเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส) โดยมีเนื้อที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 58,810 ไร่ หรือ 94 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง จำนวน 17 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 38 กิโลเมตร