องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.


นางแสงจันทร์  สีแดง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวใกล้รุ่ง  บุญเรือง
นางสมหวัง  เหิงขุนทด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางนิจ  เย็นวัฒนา
นายธวัช  พาลีเขตต์
นางบังอร  สิงห์ลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นายโกศิลป์  อินทรผล
นางสาวธัญญรัตน์  ภิรมย์ชม
นายสังวร  สิงห์ลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายสมนึก  ศรีกุดเวียน
นายธีระ  เจริญไข
นางแสงจันทร์  สีแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9


นางหอมจันทร์  ชาตรี
นางสาวใกล้รุ่ง  บุญเรือง
นางนิจ  เย็นวัฒนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นางบุญเกิด  จันทร์น้ำใส
นายจำลอง  บรรเทากุล นางสมหวัง  เหิงขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15


นางอภิญญา  ขำชัยภูมิ
นางนภาพร  น้อยวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17