องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

สภา อบต.

 
 นายชาญ  ทองแย้ม
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 
 นางบังอร  สิงห์ลา
 นางบุญเกิด  จันทร์น้ำใส
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 
 
 
 
นายวิวาฬ  สายแก้ว
 - รอบันทึกข้อมูล -
นายธวัช   พาลีเขตต์
นายหยุย   รินลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 
 
 
  นางบังอร  สิงห์ลา
นายนคร   งามสง่า
 นายขอด   ทองจำรูญ นายประสิทธิ์   มัคคัปผลานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
 
 
 นายชาญ  ทองแย้ม นายบรรจง   สงกอก นายสังวร   สิงห์ลา
นายเริง   น้อยวิเศษ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
 

 นายอานนท์   หาญชนะ นายสมนึก   ศรีกุดเวียน
 นางสุรีย์   กระจับหอม  นายธีระ   เจริญไข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 

 
 
 นางแสงจันทร์   สีแดง นายสุพล   คำกลาง
 นายสถิตย์   สมพงษ์
นายประพันธ์   คำสอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 
 
 
นายหนูกัน  มาซา
นางสาวใกล้รุ้ง  บุญเรือง
นางนิจ   เย็นวัฒนา
นายวุฒิไกร   ชัยพัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 

 
 
 นางบุญเกิด จันทร์น้ำใส   - รอบันทึกข้อมูล -  นายอำนวยศิลป์   แขขุนทด นางปัน   บังศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 
 
 
 
 นางสมหวัง   เหิงขุนทด นางดาวรัศมี   โพธิ์ทอง
นายประชุม   เรียงสันเทียะ
นางอภิญญา   ขำชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่16
 
 
   
นายณรงค์เวช   เดชวัน
 นางนภาพร   น้อยวิเศษ    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17