องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

สำนักงานปลัด

 
 นางสาวชวนพิศ  เลิศประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 นางสถิตยา  ชาลีรินทร์  จ.ส.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มาตกุล 
นางสมิตา  ประจงค้า
นิติกรชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
 นางรัตนา  นาสูงเนิน
  นางสาววิยุดา ผิวรักษา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
 
 
นายธนกร  ชัยพงษ์
นายอาคม   สังข์ทอง
นายอมร  ลายภูคำ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์
 
 

 นายปภังกร พลายพยัค
นายสหศวรรษ ฉากมงคล 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 คนงานประจํารถบรรทุกน้ํา