องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
 นางสาวชวนพิศ  เลิศประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 
 นางสถิตยา  ชาลีรินทร์  จ.ส.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มาตกุล 
นางสมิตา  ประจงค้า
นิติกรชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
 นางรัตนา  นาสูงเนิน
  นางสาววิยุดา ผิวรักษา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
 
 
นายธนกร  ชัยพงษ์
นายอาคม   สังข์ทอง
นายอมร  ลายภูคำ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์