องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
 นางนิศากร   แนวประเสริฐ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 นางสาวบังอร  หล่าบุตรศรี
นางสาวแสงดาว  ประสพหมู่
 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 
   
  นางสาวนงนุช   จันณรงณ์

นางสาววีณา   ยะประพันธ์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้