องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

 
นายนาราวุธ  แขตสันเทียะ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

 
นางสาวจารุณี  มีไทย
นายณัฐวุฒิ  จำปาทอง ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย  ศรีสังข์
 ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า