องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


  นางสาวดอกจันทร์  เอื้อศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     

นางสาวน้ำมนต์  งอกศิลป์
 
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
 
 
นางกนกกาญจน์   ทองขัติ
 นางสิริพร   น้อยวิเศษ
นางละมัย   ทองจำรูญ
 ครู  ครู
ครู


 
 นางสาวศิรดา   ลือชัย
นางสาวปาริฉัตร  อินทรผล
นางสาวสายทอง  พรมเสนา 
 ครู  ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสาวเข็มพร   จันพคุณ
นางนันท์มนัส   สวัสดิ์วงษ์
 
 ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
 
     
  นางสาวเจนจิรา   มาภักดี
 
   ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
   นางสาวรุ่งเดือน   ชาติบัวใหญ่
 
    ผู้ดูแลเด็ก