องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


  นางสาวดอกจันทร์  เอื้อศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
 

นางสาววิยุดา  ผิวรักษา  
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
 
 
นางกนกกาญจน์   ทองขัติ
 นางสิริพร   ทองจำรูญ
นางละมัย   ทองจำรูญ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก


 
 นางสาวศิรดา   ลือชัย
นางสาวปาริฉัตร  อินทรผล
นางสาวสายทอง  พรมเสนา 
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก