องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
  นางสาวดอกจันทร์  เอื้อศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
 

นางสาวน้ำมนต์  งอกศิลป์
 
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
 
 
 
นางกนกกาญจน์   ทองขัติ
 นางสิริพร   น้อยวิเศษ
นางละมัย   ทองจำรูญ
 ครู  ครู
ครู
 
 

 นางสาวศิรดา   ลือชัย
นางสาวปาริฉัตร  อินทรผล
นางสาวสายทอง  พรมเสนา 
 ครู  ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางสาวเข็มพร   จันพคุณ
นางนันท์มนัส   สวัสดิ์วงษ์
นางสาวเจนจิรา   มาภักดี 
 ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
  ผู้ดูแลเด็ก
   
 
   นางสาวรุ่งเดือน   ชาติบัวใหญ่  
    ผู้ดูแลเด็ก