องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสุทธิศักดิ์   สังข์ทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นางสาวชวนพิศ  เลิศประเสริฐ 
นางนิศากร  แนวประเสริฐ นายนาราวุธ  แขตสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางสาวดอกจันทร์  เอื้อศรี
นายยุทธนา  พิพิธกุล
นายสุทธิศักดิ์   สังข์ทอง
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
  นายสุทธิศักดิ์   สังข์ทอง  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร