องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นายสุทธิศักดิ์   สังข์ทอง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

นางสาวอินทุอร   อินพัน 

นางพัชรี  ชัยพงษ์  
 นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ