องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสาวณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาการ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวอินทุอร   อินพัน 

นางพัชรี  ชัยพงษ์  
 นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ