องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสาวณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาการ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวอินทุอร   อินพัน 

นางพัชรี  ชัยพงษ์  
 นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ