องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 
นายชาญชัย  เอี่ยมสำอางค์
 กำนันตำบลบ้านกอก
 

นายวุฒิสาร เกษมสุข
นายรุ่งโรจน์ กลอนค้างพล นายนคร   สิงห์ลา
นายอุบล สิงห์ลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 
 
นายพิษณุ ชาติเผือก
นายวันชัย กุงขุนทด นายสุพรรณ ชัยนอก นายสมปอง นาดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
     
นายสมบัติ สีแดง
นายอภิสิทธิ์ มีใส นายตรึงจิตร  น้อยวิเศษ นายชาญชัย เอี่ยมสำอางค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
   
นายกันตภณ  ลายภูคำ
นายสมพร ผิวรักษา นายมะลิ โพธิ์ทอง นายเด่นรัก จ่าแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
     
นายสานิตย์ แดงสุวรรณ    
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17