องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

             จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จากการประชุมประชาคมตำบลได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  จากผลการประเมินศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
ดังนี้

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

มุ่งสู่เกษตรกรรมก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี   สืบสานประเพณี  และส่งเสริมการศึกษา

 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

             เพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ที่วางไว้บรรลุตามเป้าประสงค์การพัฒนา จากการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบล จึงได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และประเมินศักยภาพการพัฒนาได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ตามลำดับความสำคัญของท้องถิ่นไว้   6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ครอบครัวอยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  มีประสิทธิภาพ