องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ้น อบต.บ้านกอก [ 17 ส.ค. 2564 ]35
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของ อบต.บ้านกอก พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 6 พ.ค. 2564 ]68
3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 มี.ค. 2564 ]49
4 การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 27 ม.ค. 2564 ]62
5 วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 27 ม.ค. 2564 ]49
6 เอกสารให้ความรู้วันดินโลก [ 27 ม.ค. 2564 ]66
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับผู้รับบริการ [ 14 ม.ค. 2564 ]48
8 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านกอก [ 6 ม.ค. 2564 ]51
9 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]51
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]47
11 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด ปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]52
12 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2563 ]48
13 โรคมือ เท้า ปาก [ 1 มิ.ย. 2563 ]64
14 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 14 ม.ค. 2563 ]65
15 การร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ม.ค. 2562 ]69
16 ข้อมูลหมู่บ้าน และศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ของตำบลบ้านกอก [ 9 ต.ค. 2561 ]69
17 ขั้นตอนการติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 2 ต.ค. 2561 ]52
18 เอกสารเผยแพร่ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร [ 8 พ.ค. 2561 ]107