องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564

    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 22-32
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 33-69
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน้า 70-71
ส่วนที่ 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ หน้า 70-71
ส่วนที่ 3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ หน้า 72
ส่วนที่ 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ หน้า 73-84
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ หน้า 85-86
ส่วนที่ 4.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา หน้า 87- 92
ส่วนที่ 4.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา อบต.ดำเนินการ หน้า 93-140
ส่วนที่ 4.3 รายละเอียดโครงการพัฒนาอุดหนุน อปท.ฯ ผ.02 หน้า141-143
15 ส่วนที่ 4.4 รายละเอียดโครงการพัฒนาประสาน อบจ. ผ.03 หน้า144-149
ส่วนที่ 4.5 รายละเอียดโครงการประสานการพัฒนาจังหวัด ผ.05 หน้า150-156
ส่วนที่ 4.6 รายละเอียดโครงการไม่ใช้งบประมาณ ผ.06 หน้า157
ส่วนที่ 4.7 บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08 หน้า158-163
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล หน้า 164-174
ภาคผนวกคำสั่ง คกก.เกี่ยวกับแผน หน้า 175-177
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ