องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

          ตามที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีเโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมราคม ถึงเดือนเมษายน 2562 พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบ้านกอกแล้ว นั้น

          บัดนี้ ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาการชไระภาษีฯทั้ง3ประเภทแล้ว แต่ปรากฎว่ายังมีผู้ค้างชำระภาษีฯประจำปี 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่ายไปชำระภาษีฯดังกล่าว ให้เรียบร้อยได้ที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในวันและเวลาราชการ เบอร์ติดต่อกลับ 044-056391

          **หมายเหตุ....จำนวนค่าปรับจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2%  ต่อเดือนหากท่านไม่มาชำระภายในกำหนด    เอกสารประกอบ แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง