องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]22
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]18
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]18
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 69 และการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 17 ม.ค. 2566 ]13
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 [ 11 ม.ค. 2566 ]16
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2566 ]18
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]18
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ (ฉบับที่ 50) แบบประเมินใหม่ [ 6 ม.ค. 2566 ]16
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]18
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 4 ม.ค. 2566 ]23
11 คำส่ังรักษาราชการแทน [ 4 ส.ค. 2564 ]70
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พ.ศ.2564 - 2566 [ 12 พ.ค. 2564 ]163
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]111
14 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน [ 17 พ.ย. 2563 ]62
15 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]107
16 แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปี 2564-2566 [ 21 ต.ค. 2563 ]158
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (1) [ 8 ต.ค. 2563 ]163
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (2) [ 8 ต.ค. 2563 ]109
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (3) [ 8 ต.ค. 2563 ]158
20 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (4) [ 8 ต.ค. 2563 ]164
21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 27 ก.พ. 2563 ]160
22 แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปี 2561-2563 [ 30 ต.ค. 2561 ]112
23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 30 พ.ย. 542 ]11