องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]17
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2566 ]44
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2566 ]41
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 เม.ย. 2566 ]43
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2566 ]41
6 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 7 เม.ย. 2566 ]37
7 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 5 เม.ย. 2566 ]36
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ของปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]40
9 บันทึกรายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]43
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2566 ]36
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2566 ]34
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว [ 6 ม.ค. 2566 ]39
13 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 6 ม.ค. 2566 ]34
14 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]41
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]40
16 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2566 ]41
17 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบ้ติหน้าที่ [ 4 ม.ค. 2566 ]42
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 2 ม.ค. 2566 ]41
19 การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" [ 29 เม.ย. 2564 ]167
20 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 19 เม.ย. 2564 ]125
21 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]120
22 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบรหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 31 มี.ค. 2564 ]115
23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]115
24 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 4 มี.ค. 2564 ]116
25 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 21 ม.ค. 2564 ]129
26 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]122
27 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) [ 19 ม.ค. 2564 ]118
28 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]120
29 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3-2563-1 สิงหาคม [ 10 ส.ค. 2563 ]119
30 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]113
31 การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 22 ก.ค. 2562 ]160
32 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี [ 3 ม.ค. 2562 ]120
33 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]114
34 ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]124
35 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]112